Vedtægter for Luthersk Missions Frimenighed,
 
Toftlund.
 

Vedtægter for Luthersk Missions Frimenighed, Toftlund.

§ 1. Navn

Stk. 1. Menighedens navn er Luthersk Missions Frimenighed, Toftlund. I daglig tale Toftlund

Frimenighed

Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Tønder Kommune.

§ 2. Fundament

Menigheden, der er en evangelisk luthersk frimenighed, bygger på:

- de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og

norm for kristen tro, lære og liv.

- de oldkirkelige bekendelser (den apostolske, den nicæno-konstantinopolitanske og den

athaniasianske bekendelse) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (den augsburgske bekendelse

og Luthers lille katekismus) som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer.

§ 3. Formål

Vi vil være en bibelsk menighed for nutidens mennesker med Jesus i centrum.

Vores aktiviteter mv. skal derfor sigte mod:

- at vi formidler bibelens budskab, gennem forkyndelse, undervisning og sakramenteforvaltning

- at flere lærer Jesus at kende, som han virkelig er, og at mennesker kommer til personlig tro på

Jesus

- at menighedens medlemmer bliver bevaret og vokser i tro, tjeneste og tillid til Guds ord,

- at menigheden er for hele mennesket, og at vi bidrager til at møde menneskers reelle behov,

- at vi kan rumme alle, som ønsker at være en del af vores kristne fællesskab,

- at vi har et levende syn for Guds verdensomspændende kirke og engagement i international

mission.

§ 4. Organisatorisk tilknytning.

Menigheden er tilknyttet Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns Afdeling, som er en organisatorisk

del af Luthersk Mission i Danmark (LM) med deraf følgende rettigheder og pligter; jf.

nedenstående landsstyre-protokollat.

§ 5. Medlemskab

Stk. 1. En person kan optages som medlem i menigheden, hvis vedkommende er døbt med den

kristne dåb, bekender sig til Jesus Kristus, deltager i menighedens aktiviteter medmindre

helbredsmæssige forhold hindre det og skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter. Medlemskab

dækker hjemmeboende børn, dog uden stemmeret indtil de fylder 18 år og selv vælger medlemskab.

Stk. 2. Ved optagelse som medlem forpligter man sig til at bidrage til menighedens fællesskab både

åndeligt, økonomisk og praktisk, alt efter nådegaver, kald og evner. Det tilstræbes, at alle

medlemmer har en eller flere opgaver i menigheden.

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse foregår skriftligt til Bestyrelsen. Indmeldelse sker via en af

bestyrelsen udleveret indmeldelsesblanket. Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres en fortegnelse

over medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid værende danske lovgivning.

Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

§ 6 Organisation

Stk. 1. Generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger

bestyrelsen, og godkender det af bestyrelsen opstillede tilsynsråd.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af menigheden.

Stk. 3. Tilsynsrådet og kredsformanden udgør det åndelige lederskab. Tilsynsrådet har ansvar for

menighedens lære, forkyndelse og undervisning, sjælesorg, forvaltning af sakramenter,

menighedstugt, konfirmationer og for at udpege sakramentforvaltere, som videresender dem til

godkendelse og kaldelse af afdelingsstyrelsen. Tilsynsrådet fører tilsyn med alle kirkelige

handlinger, samt at drage omsorg for disse.

Tilsynsrådets medlemmer kan tituleres som præster.

Tilsynsrådet beslutter liturgien for de kirkelige handlinger

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af samtlige fremmødte medlemmer, hvoraf alle over 18 år har

stemmeret efter mindst tre måneders forudgående medlemskab.

Stk. 2. En tredjedel af medlemmerne kan kræve en generalforsamling skriftligt ved henvendelse til

bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling inden det årlige afdelingsmøde.

Ved den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

a. Valg af dirigent og referent

b. Årsberetning fra bestyrelsen (og evt. arbejdsgrene) til godkendelse

Mål og visioner for det kommende år

c. Årsberetning fra Tilsynsrådet til godkendelse

d. Fremlæggelse af reviderede regnskaber samt budgetter for det kommende år til godkendelse.

e. Valg til bestyrelsen og repræsentantskab

f. Godkendelse af det af bestyrelsen opstillede tilsynsråd

g. Valg af revisorer.

h. Behandling af indkomne forslag.

i. Eventuelt

Stk. 3. Dagsordenen ved ekstraordinære generalforsamlinger fastsættes efter behov.

Stk. 4. Dato for ordinær generalforsamling offentliggøres senest tre uger før. Forslag, der ønskes

drøftet eller sat under afstemning, samt opstilling af kandidater til bestyrelsen og skal være

bestyrelsen skriftligt i hænde 14 dage før og dagsorden offentliggøres en uge før.

Stk. 5. Valg til bestyrelsen foretages ved den årlige generalforsamling, valgperioden er 2 år, men

ved første valg vælges 5 bestyrelsesmedlemmer 3 sidder 2 år og 2 sidder 1 år.

Stk. 6. Et flertal i bestyrelsen kan opstille kandidater til bestyrelsen, menighedens medlemmer kan

skriftligt opstille kandidater til bestyrelsen. Vedkommende skal være villig til opstilling. Suppleant

er den person med højeste stemmetal som ikke opnår valg, ny suppleant vælges hvert år. Et medlem

sidder to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Vedtagelse af forslag samt alle valg kræver absolut flertal, hvilket vil sige over halvdelen af

de afgivne stemmer. En sag henlægges, såfremt stemmerne står lige. I tilfælde af stemmelighed ved

valg foretages omvalg; såfremt stemmerne også her står lige, foretages lodtrækning. Der kan

brevstemmes og stemmes ved skriftlig fuldmagt. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis ét medlem

ønsker det. Hvert medlem kan kun stemme ved 1 skriftlig fuldmagt.

§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3, 5 eller 7 personer.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær ved første møde

umiddelbart efter den ene påkrævede generalforsamling pr. år.Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden og fører beslutningsprotokol. Formanden

leder forhandlingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne, inkl. Formand

eller næstformand, er til stede. Der tilstræbes enighed i alle beslutninger. Vedtagelse af forslag

kræver absolut flertal.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres protokol over dåb, konfirmationer, vielser og

begravelser/bisættelser i menigheden.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i samråd med Tilsynsrådet udpege og indsætte menighedstjenere efter

behov.Menighedstjenere er kaldet af bestyrelsen jf. 1 Tim 3. 8-13 til tjeneste i menigheden.

Menighedstjenere fremstilles til gudstjeneste eller møde til forbønshandling.

Stk. 6.. Bestyrelsen har det daglige ansvar for programlægning m.v. bestyrelsen kan invitere

personer fra de forskellige arbejdsgrene med til bestyrelsesmøder.

§ 9. Tilsynsråd

Stk. 1. Tilsynsrådet består af 3 eller 5 åndeligt modne mænd, som har medlemskab af LM

Frimenighed Toftlund og som har nådegaver til at varetage denne opgave, de udpeges af den

siddende bestyrelse, opstilles af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

Samme person kan godt sidde i både tilsynsråd og bestyrelse. Tilsynsrådet kan invitere personer fra

de forskellige arbejdsgrene med til deres møder.

Stk. 2. Tilsynsrådet konstituerer sig med formand (Kirkebogs førende), næstformand og sekretær

umiddelbart efter den ene påkrævede Generalforsamling pr. år.

Stk. 3. Tilsynsrådet fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningsprotokol. Formanden

leder forhandlingerne. Tilsynsrådet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne, inkl. Formand

eller næstformand, er til stede. Der tilstræbes enighed i alle beslutninger. Vedtagelse af forslag

kræver absolut flertal.

Stk. 4. Tilsynsrådet har hyrdeansvaret for menigheden.

Stk. 5. Tilsynsrådet har det læremæssige og åndelige ansvar i menigheden og kan derfor standse

initiativer og aktiviteter, der strider imod disse vedtægters §§ 2 og 3.

Stk. 6. Tilsynsrådet. Det samlede tilsynsråd godkendes for ét år af gangen. Et medlem sidder to år

ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Hvis et medlem, bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsynsrådet kommer i modstrid med

foreningens vedtægter kan et flertal i rådet ophæve vedkommendes medlemskab af menigheden.

Stk. 8 Tilsynsrådets medlemmer kan tituleres som præster hvilket betyder at de tager vare på de

kirkelige handlinger, dvs. dåb, nadver, bryllup konfirmation og begravelse/bisættelse.

§ 10. Ansættelser

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte personer til at varetage særlige opgaver eller tjenester i

menigheden. Bestyrelsen har da ansvaret for ansættelse af personer, der egner sig til de pågældende

stillinger. Stillinger, hvis indhold har åndelig karakter, kan kun besættes med tilslutning fra

Tilsynsrådet. Enhver ansættelse skal godkendes i afdelingsstyrelsen.

Stk. 2. For ansatte gælder samme krav som for medlemmer af Bestyrelsen og Tilsynsråd jf. § 8, stk.

7 og § 9, stk.7.

Stk. 3. Ansatte kan inviteres til møde i Bestyrelse og Tilsynsråd, dog uden stemmeret.

Stk. 4. I øvrigt gælder ”ansættelsesvilkår for ansatte i LM Danmark”.

§ 11. Regnskab og økonomi

Stk. 1. Menighedens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger en kasserer, der kan være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Regnskabet skal revideres af de to revisorer, Generalforsamlingen har valgt. Revisorerne

vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Revisorerne kan ikke være medlemmer af Bestyrelsen eller

Tilsynsråd.

§ 12. Tegningsregler

Stk. 1. I alle juridiske forhold tegnes menigheden af bestyrelsens formand i forening med et

bestyrelsesmedlem

Stk.2. Køb/salg af fast ejendom, optagelse af lån og pantsætning skal forelægges

generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 3. Køb /salg af fast ejendom, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom skal endvidere

godkendes af afdelingsstyrelsen for Luthersk Missionsforening, Sønderjylland/ Fyns afdeling.

Stk. 4. Salg af fast ejendom skal godkendes af Landsstyrelsen.

§ 13. Hæftelse

Menigheden hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler

ikke menigheden eller dens ledelse nogen personlig hæftelse. Medlemmer og ledelse hæfter således

kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Til ændring af menighedens vedtægter kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for ved to på

hinanden følgende generalforsamlinger i overensstemmelse med vedtægternes § 7 – dog med

mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal forelægges LM, Sønderjyllands Afdeling, til godkendelse.

§ 15. Opløsning

Stk. 1. I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til LM’s

Sønderjyllands Afdeling.

Stk. 2. Opløsning skal besluttes af et flertal i menighedsledelsen og mindst 2/3 af de fremmødte

medlemmer på to generalforsamlinger afholdt med mindst fire ugers mellemrum.

Dette protokollat er vejledende.

Protokollat til § 4. Opgaver / roller for henholdsvis ældsteråd (i Toftlund Frimenighed kaldet

Tilsynsråd) og afdelingsstyrelse (notat fra LM’s landsstyremøde d. 20. – 21. februar 1998)

Ældsterådet

• drager omsorg for det åndelige liv i menigheden, inkl. Sjælesorg og åndelig vejledning.

• godkender optagelse af nye medlemmer

• tilrettelægger gudstjenesteliv

• lægger program for menighedens aktiviteter

• kalder og tilsætter medarbejdere til opgaver i menigheden i henhold til de enkeltes nådegaver og

evner

• kalder forkyndere og sakramenteforvaltere i samråd med afdelingsstyrelsen (jf. Nedenstående)

Afdelingsstyrelsen

• godkender menighedens vedtægter

• har en overordnet tilsynsmyndighed med hensyn til åndelig vejledning og læreværn

• godkender de forkyndere, der skal fungere som prædikanter i menigheden

• fører tilsyn med, at forkyndelsen er i samsvar med LM’s læremæssige grundlag

• fungerer som første appelinstans i tilfælde af intern læremæssig, ordensmæssig eller

personorienteret uenighed.

Disse vedtægter er endeligt godkendt ved den ordinære generalforsamling tirsdag den 7/2 2014

BILAG TIL VEDTÆGTER

Overgangsordning, nuværende medlemmer at Luthersk Mission Toftlund som ikke kan forenes med

at være medlem af en frimenighed, fordi de ikke ønsker at deltage i de gudstjenestelige

arrangementer, kan indmeldes i Sønderjyllands afdeling og derved bevare deres stemmeret til 

generalforsamling og selvfølgelig er som at betragte fuldgyldige medlemmer i kredsen.